จัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งความรู้ในวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานและคณิตศาสตรเพิ่มเติมชั้นม.2 ภาคเรียนที่1

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

คณิตศาสตร์พื้นฐาน-บทที่4การแปลงทางเรขาคณิต

***************

ไม่มีความคิดเห็น: